Regulamin

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.welcomeapartment.pl oraz portalach rezerwacyjnych. Dokonanie rezerwacji  stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu pomiędzy firmą Welcome Apartment S.C. Anna Kuszczak- Pikus, Katarzyna Osiecimska z siedzibą w Gdańsku (80-835) przy ul. Tandeta 1/83 a Gościem, na warunkach określonych w regulaminie.

Regulamin stanowi integralną część Umowy Najmu Apartamentu.

Rezerwacja i płatność.

 • Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje wiadomość e- mail potwierdzającą rezerwację wraz z adresem apartamentu oraz miejscem odbioru kluczy.
 • Płatność za pobyt:
 • Przy rezerwacjach przez portale rezerwacyjne płatność gwarantowana jest kartą kredytową lub płatniczą.
 • Przy rezerwacjach przez stronę www , drogą mailową lub telefonicznie wymagana jest wpłata min. 50% opłaty rezerwacyjnej, w ciągu 24 h, na podany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy. Pozostałą kwotę za pobyt Gość zobowiązany jest wpłacić w dniu przyjazdu podczas meldunku gotówką lub kartą płatniczą. Nieuiszczenie  opłaty rezerwacyjnej we wskazanym terminie może skutkować anulacją rezerwacji.
 • Gość zobowiązany jest do uiszczenia gotówką opłaty klimatycznej wynoszącej w Gdańsku: 2,31 PLN/doba/osoba.
 • Każdy Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę za sprzątanie końcowe. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości Apartamentu i wynosi od 120 PLN do 200 PLN. Przy rezerwacji Apartamentu przez portale rezerwacyjne, Gość otrzymuje informacje o wysokości opłaty za sprzątanie końcowe, podczas procesu rezerwacji. Przy rezerwacji drogą mailową, poprzez stronę www lub telefonicznie, informację o wysokości opłaty za sprzątanie końcowe Gość otrzymuje drogą mailową w potwierdzeniu rezerwacji.
 • Odbiór kluczy po godzinie 18:00 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN.
 • Oferta oraz podane ceny na stronie www.welcomeapartment.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Koszt pobytu musi zostać potwierdzony przez Welcome Apartment S.C.
 • Wszystkie ceny oferowane przez Welcome Apartment S.C. zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT (8%).
 • W cenę pobytu wliczone są: pościel, ręczniki, galanteria hotelowe, środki higieniczne oraz powitalny zestaw herbaty, kawy i cukru.
 • W cenę pobytu nie jest wliczone dodatkowe sprzątanie czy dodatkowa wymiana pościeli i ręczników. Usługi te mogą zostać wykonane na życzenie Gościa za dodatkową opłatą.
 • Welcome Apartment S.C. zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości uzależnionej od kategorii Apartamentu od: 1000 PLN do 2000 PLN. Kaucja pobierana jest w gotówce. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń firmy Welcome Apartment S.C. w przypadku ewentualnych zniszczeń. W przypadku braku zastrzeżeń pracownika firmy Welcome Apartment S.C. podczas kontroli Apartamentu w dniu wyjazdu, kaucja jest zwracana w całości.
 • Wszystkie zmiany rezerwacji powinny być dokonywane drogą mailową i powinny zostać zaakceptowane przez Welcome Apartment S.C. . Welcome Apartment S.C. zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku anulowania rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian, dla rezerwacji dokonanych drogą mailową, przez stronę www lub telefonicznie, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej. Przy rezerwacjach dokonanych poprzez portale rezerwacyjne, obowiązuje regulamin oferty, w której Apartament został zarezerwowany.
 • Na życzenie Gościa Welcome Apartment S.C. może wystawić fakturę. Podczas meldunku Gościa wymagane jest podanie danych do faktury.
 • W przypadku skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

Warunki rezerwacji.

 • Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, do 11:00 w dniu wyjazdu.
 • Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje szczegółowe informacje odnośnie przekazania kluczy. W godzinach od 9:00 do 18:00 klucze wydawane są bezpłatnie. Wydawanie kluczy po godzinie 18:00 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN.
 • Opuszczenie Apartamentu po godzinie 11:00 możliwe jest po uiszczeniu opłaty za całą następną dobę.
 • Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu pierwotnej rezerwacji. Przedłużenie pobytu może nastąpić wyłącznie za zgodą Welcome Apartment S.C. i w przypadku dysponowania przez Welcome Apartment S.C. wolnymi Apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z koniecznością zapłaty za kolejną dobę.
 • Welcome Apartment S.C. zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla innych osób oraz mienia.
 • Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona – konieczna jest rezerwacja.
 • Gość zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ oraz ciszy nocnej w Apartamencie od godziny 22.00 do godziny 07.00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej grozi natychmiastowym zerwaniem umowy najmu i wezwaniem policji.
 • Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w nim IMPREZ, SESJI FOTOGRAFICZNYCH, WIECZORÓW KAWALERSKICH I WIECZORÓW PANIEŃSKICH.
 • Liczba osób przebywających w Apartamencie musi być zgodna z ilością miejsc noclegowych. W przypadku naruszenia tego punktu, Welcome Apartment S.C. ma prawo rozwiązać Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 • W Apartamencie oraz w budynku apartamentu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA i stosowania NIEDOZWOLONYCH UŻYWEK. Za złamanie zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania apartamentu w wysokości 1000 pln.
 • Welcome Apartament S.C. nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
 • pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament, jak i wokół niego,
 • przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Welcome Apartment S.C. dostawy mediów (min. in. prądu, wody, Internetu).
 • Welcome Apartment S.C. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych przedmiotów.
 • Welcome Apartment S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń w przypadku wystąpienia w trakcie pobytu w Apartamencie nieszczęśliwych wypadków, uszczerbków na zdrowiu czy śmierci Gościa lub osób trzecich przebywających w Apartamencie wraz z Gościem.
 • Gość otrzymuje do dyspozycji Apartament wraz z w pełni sprawnym wyposażeniem. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie w Apartamencie, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi Welcome Apartment S.C. Brak zgłoszenia może oznaczać obciążenie Gościa kosztami naprawy.
 • Gość Apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, Gość powinien zawiadomić pracownika firmy Welcome Apartment S.C.
 • Welcome Apartment S.C. nie wyraża zgody na przebywanie zwierząt w Apartamentach.
 • Za pobyt dziecka do lat 5 (jedno dziecko na dwoje dorosłych), śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli, Welcome Apartment S.C. nie pobiera dodatkowych opłat. Przy dokonywaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do poinformowania o takiej okoliczności.
 • W przypadku zgubienia jednego kompletu kluczy do Apartamentu, Gość musi liczyć się z kosztem: 500 PLN. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej, Gość musi liczyć się z kosztem: 300 PLN.
 • W Apartamentach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody Welcome Apartment S.C.

  Regulamin Covid-19.

 • Skracamy procedurę zameldowania do najkrótszej obecności naszych Gości, staramy się wszystkie niezbędne informacje uzyskać oraz przekazać drogą mailową.
 • Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych.
 • Proces zameldowania czyli podpisanie Umowy Najmu oraz Oświadczenia i przekazanie kluczy wraz z niezbędnymi informacjami, odbywa się w hali garażowej obiektu, w którym została dokonana rezerwacja,
 • Podczas zameldowania z naszym Pracownikiem może spotkać się tylko jedna osoba będąca Gościem głównym Apartamentu.
 • Strefy ogólne stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników jak i Gości oraz dezynfekcja rąk po każdym wejściu do obiektu.
 • We wszystkich obiektach w częściach wspólnych obowiązuje zachowanie odległości co najmniej 1,5 m między sobą.
 • W Apartamentach mogą przebywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi.
 • Wprowadzono zalecenie poruszania się windą jednocześnie mogą jechać jedynie osoby z jednego Apartamentu;
 • W przypadku zmiany stanu zdrowia wskazujące na zakażenie wirusem SARS -CoV-2 tj. duszności, kaszel, kichanie, podwyższona temperatura, zobowiązuję się poinformować telefonicznie Infolinię NFZ 800 190 590 i podjąć niezbędne kroki profilaktyczne i diagnostyczne wg wskazania Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Anulacja rezerwacji.

  Podany termin rezerwacji jest wiążący dla obu stron. Anulacja rezerwacji złożonych poprzez portale rezerwacyjne jest uzależniona od oferty w jakiej rezerwacja została dokonana. W przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem strony www.welcomeapartment.pl, droga elektroniczną na adres: biuro@welcomeapartment.pl lub telefonicznych, w przypadku anulacji rezerwacji, nie jest zwracana wpłacona opłata rezerwacyjna.

Awarie.

Welcome Apartment S.C. zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Welcome Apartment S.C. (dostawa mediów, Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w Apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany Apartament.

Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Welcome Apartment S.C. zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi Apartamentu zastępczego. Welcome Apartment S.C. ma prawo, w przypadku  wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od Welcome Apartment S.C. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Polityka prywatności.

Dokonując rezerwacji w firmie Welcome Apartment S.C., Gość wyraża zgodę na umieszczenie  jego danych osobowych w bazie danych. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonania kolejnych rezerwacji oraz celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Gość ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

Rozstrzyganie sporów.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy spółką, a Gościem jest prawo  polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Welcome Apartment S.C.